ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на електронен магазин „PartyDrinks.BG“


Настоящите общи условия регламентират отношенията между онлайн магазин, собственост на ТЪРГОВЕЦА и лицата ползващи Уебсайта и онлайн магазина находящи се на www.PartyDrinks.BG


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Настоящите общи условия са предназначени дарегулират отношенията между ТЪРГОВЕЦА, в качеството си на оператор на електронен магазин, достъпен през Уебсайта www.PartyDrinks.BG и КЛИЕНТИТЕ (посетители и клиенти) на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


 


ДЕФИНИЦИИ:


"ОБЩИ УСЛОВИЯ" е настоящия текст (текстов документ) който регулира отношенията между Клиентите и Търговеца по смисъла на Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД) на Република България и който документ (както и всяка част от него) е изключитлена интелектуална собственост на ИНТЕРАКТИВ ТАКТИКС ЕООД по смисъла на закона за Закона за Авторско Право и Сродните Права (ЗАПСП) на Република България.Чрез влизане в Електронния Магазин, Клиентът безусловно и изцяло се съгласява със смисъла на съдържанието им, независимо от начина, по който е достъпил Уебсайта, а също и в случаите, в които ползва който и да е сегмент, представляващ част от Уебсайта.С приемането на настоящите Общи Условия Клиентът се съгласява, потвърждението на договора сключен с Търговеца от разстояние, да се извършва чрезпредоставеният от него адрес на електронна поща (имейл), чрез телефонно обажданеили чрез Кратко Текстово Съобщение (SMS).


 „ИНТЕРНЕТ“ представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.


„УЕБСАЙТ“/“ИНТЕРНЕТ САЙТ“ е цялата информация която е достъпна посредством Интернет на адрес www.PartyDrinks.BG и съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на ТЪРГОВЕЦА съгласно Закона за Авторско Право и Сродните Права (ЗАПСП) на Република България.


„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”/„ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН“/“ОНЛАЙН МАГАЗИН“ е Уебсайт позициониран на интернет адрес www.PartyDrinks.BG, който представлява виртуална платформа за покупко-продажба на стоки и/или услуги и има за цел да послужи за постигане на съгласие между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА с оглед да помогне да се осъществи търговска сделка помежду им по отношение на предлаганите продукти (стоки, артикули и/или услуги) в Уебсайта.


„ТЪРГОВЕЦ“ е Уебсайта www.PartyDrinks.BG, който е собственост на ИНТЕРАКТИВ ТАКТИКС ЕООД и е предназначен за осъществяване на продажба на продукти (стоки и/или услуги) посредством Интернет. По смисъла на тези общи условия „ТЪРГОВЕЦ“ е юридическото лице, с което клиентът сключва договор за покупко-продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) и/или услуга в електронния магазин по смисъла на Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД)на Република България.


„КЛИЕНТ“ е дееспособно лице, което е посетител на Уебсайта и което се е съгласило с настоящите Общи Условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Електронния Магазин стоки и/или услуги.


„ДОГОВОР”е свободното двустранно споразумение между Търговеца и Клиента, с което се сключвасделката за покупко-продажба на стока и/или услуга представени в електронния магазин. Договорът се счита за сключен, в момента, в който Търговецът е потвърдил Заявката направена от Клиента.


„СТРАНИ“ по договора са са Търговеца и Клиента.


„ИНТЕРАКТИВ ТАКТИКС“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано според Търговския Закон на Република България с ЕИК: 202002308 и адрес на регистрация гр. София, бул. Патриарх Евтимий №16, което дружество определя Общите Условия в Електронния Магазин, продаващ продукти (стоки и/или услуги), намиращи се в него. ИНТЕРАКТИВ ТАКТИКС ЕООД има правото едностранно да променя съдържанието на Електронния Магазин, както и настоящите Общи Условия.


„ЗАЯВКА“ представлява потвърдената от страна на Клиента готовност да закупи продукти (стоки и/или услуги), които следва да бъдат доставениот Търговеца, като тази готовност е отправена по електронен път към Електронния Магазин с крайна цел да се осъществи покупко-продажба на стоки и/или услуги. Търговеца изпраща потвърждение на Заявката към предварително посочен от Клиента адрес на електронна поща (имейл) или по телефон. Потвърждението от страна на Търговеца и одобрението от страна на клиента се осъществява чрез електронна поща с изпращане на електронно писмо (имейл) или по телефон (телефонно обаждане или SMS) от упълномощено от търговеца лице с цел потвърждение на заявката и нейните компоненти.


„КУРИЕР” е търговец, който е физическо или юридическо лице, което доставя закупенатите от Клиента стоки до посочен от Клиента адрес и осъществява дейността си съгласно Закона за Пощенските Услуги (ЗПУ) на Република България.


„ВРЕМЕ“ изчислява се според официалния часови пояс на Република България, а именно Източно Европейско Време, изписано на английски като “Eastern European Time”  или съкратено ЕЕТ, също още изписвано с абревиатура GMT+2.


„РАБОТЕН ДЕН“ е всеки всеки ден, в който Българска Национална Банка осъществява дейност.


„НЕРАБОТЕН ДЕН“/ „ПОЧИВЕН ДЕН“  е всеки ден, който се падаофициалн празник на Република България както и всеки ден, който е Неделя или Събота, освен когато не е обявен за “Работен Ден”.


"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" представлява начин на плащане, което се осъществява при доставката на стоки и/или услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ) на Република България.


 


2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН


2.1.   Свързаността на Клиентите с електронния магазин www.PartyDrinks.BG се осъществява посредством Интернет идостъпа до него е безплатен.


2.2.   За да може Клиентът да осъществи покупка от електронния магазин www.PartyDrinks.BG, е необходимo Клиента да се регистрира в Уебсайта с потребителско име, електронна поща (e-mail) и да генерира парола за достъп до Уебсайта, а също така и да предоставителефоен номер и адрес за доставка на продукти (стоки и/или услуги)във формата за регистрация на Търговеца. Регистрирацията е безплатнаи се осъществява след попълване на формата за регистрация от страна на Клиента. Веднъж, след като се е регистрирал, Клиентът вече има възможност да ползва от всички услуги на Онлайн Магазина.


2.3.   В електронния магазин www.PartyDrinks.BG всяка стока и услугаса с посочена цена, като всеки изложен артикул съдържа основните характеристики на продукта или услугата заедно с допълнителна информация, която има за цел да помогне на Клиента да направи своя информиран избор за покупка.


2.4.   В описаниетона всеки продукт има бутон „Добави в кошница“ и натискането мудобавя избрания продукт във виртуален списък с покупки на Клиента. Съдържанието на кошницата се запазва, до момента, в койтоКлиента реши да продължи с покупка на продуктите. Чрез натискане на бутон „Купи“ Клиентът може да продължи да разглежда съдържанието на виртуалната списък с покупки, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Напред“ на екрана се появяват данните за Клиента, с информация за доставка и повторен преглед на закупените стоки и услуги. Заявката се активира чрез натискане на втория бутон „Напред “.


 


3. ЗАЯВКА НА ПРОДУКТИ (СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ)


3.1.   За заявяване на стоки и/или услуги от електронния магазин е необходимо Клиентътда предостави точни данни относно:


3.1.1.  Актуалнен адрес на електронната си поща;


3.1.2.  Пълен и коректен адрес, на който да получи стоката и/или услугата;


3.1.3.  Кореткно попълнени данни за контакт съдържащи име, фамилия и телефонен номер за връзка с клиента;


3.1.4.  В случай, че Клиентът е юридическо лице, той следва да посочи име, форма на управление, материално отговорно лице и ЕИК на дружество с оглед издаване на фактура с коректни данни.


3.2.   Заявката се счита за отправена към електронния магазин с натискане на бутон „Потвърждавам Поръчката си“ намиращ се под данните за доставка на заявката, който се появява, след като поне един продукт е билпоръчан от клиента  и е натиснат бутон „Добави в количката”.


3.3.   След успешнаЗаявка, Клиентът получава потвърждение чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес, чрез телефонно обаждане към посочения от него мобилен телефонен номер или чрез изпращане на SMS на посочения от него мобилен телефонен номер. Потвърждението включва информация завида и количеството на поръчаните стокии услуги, номера на Заявката, датата и часа, в който е направена, както и времевия диапазон, в който ще бъде доставена. След успешно направена заявкаТърговецът изпраща имейл на електронната поща на Клиента и/или SMS на посочения от Клиента мобилен телефонен номер с информация за номера на заявката, както и времевия диапазон, в който заявката ще бъде доставена. Потвърждение с телефонен разговор се извършва ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно заявката или по преценка на Търговеца.


3.4.   Ако поръчаната стока (конкретен артикул) не е в наличност или ако някоя услуга не може да бъде доставена Търговецът уведомява Клиента и в случай, че Клиентът не се съгласи Заявката да се замени за друга стока  или услуга (аналогичен артикул), то Заявката бива анулирана.


3.5.   Заявките в електронния магазин на www.PartyDrinks.BG се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като тяхното изпълнение е в обозначените и приети с заявката времеви интервали.


3.6.   Работното време на консултантите на онлайн магазин www.PartyDrinks.BG е: 


От понеделник до петък от 09:00 до 19:00 часа.


Събота: от 10:00 до 14:00 часа.


Почивен ден: Неделя.


3.7.   Заявки, които са получени с непълни, неточни или липсващиданни за Клиента (лицето, което купува стоки и/или услуги), а именно име, фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер и адрес за доставка, се задържа до изясняването на коректните данни за Клиента. Заявки с такива непълни, неточни или липсващи данни за Клиента се анулират след48 часа след постъпването на заявката, освен ако Търговецът не получи от Клиентапълните и коретктни данни с оглед изпълнението на Заявката. Такива Заявки получават статус „НЕВАЛИДНА”, заради обективна невъзможност да бъдат доставени.


3.8.   Клиентът може да откаже вече направена заявка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа, като в случай на отказ в деня на доставката се приспадат административните и транспортни разходи, които остават за сметка на Клиента.


 


4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ


4.1.   След постъпване на Заявка от Клиента, той получава уведомление за успешно приетата Заявка чрез имейл, SMS и/или телефонно обажданеот страна на Търговеца.


4.2.   Търговецът доставя само успешно приетитеЗаявки.


4.3.   Доставката на поръчана стока се извършва във времевите диапазони съгласно направената от Клиента Заявкав работното време на Куриерите съгласно т.4.4. и не се извършва в дни, които се падат неделя или са официални празници на Република България. Различните видове доставка са както следва:


4.3.1.  Стандартна доставка - извършва се в срок до 4 работни дни от момента на потвърждаване на Заявката от страна на Търговеца и се таксува на базова цена за доставка.


4.3.2.  Бърза доставка - извършва се в срок до 2 работни дни след деня на потвърждаване на Заявката от страна на Търговеца и се таксува с допълнителна цена съгласно тарифа, публикувана от Търговеца и потвърдена от Клиента в процеса на генериране на Заявката.


4.3.3. Експресна доставка – извършва се както следва:


4.3.3.1. Експресна доставка за гр. София се извършва в интервал от 10:00 до 20:00 в рамките на същия работен ден, в който е потвърдена заявката от страна на Търговеца в случаите, в които заявката е потвърдена от Търговеца преди 15:00, а ако заявката е потвърдена след 15:00, същата се изпълнява в срок до 15:00 на следващия работен ден на куриерите съгл. т.4.4 и се таксува с допълнителна цена съгласно тарифа, публикувана от Търговеца и потвърдена от Клиента в процеса на генериране на Заявката.


4.3.3.2. Експресна доставка за всички останали селища в България се извършва в рамките на първия работен ден, следващ деня на потвърждаване на Заявката и се таксува с допълнителна цена съгласно тарифа, публикувана от Търговеца и потвърдена от Клиента в процеса на генериране на Заявката.


4.3.4. Доставка в предварително  определен от клиента времеви диапазон - извършва се в предварително определен интервал от страна на Клиента през работното време на Куриерите съгл. т.4.4 и се таксува с допълнителна цена съгласно тарифа, публикувана от Търговеца и потвърдена от Клиента в процеса на генериране на Заявката.


4.4.Работните дни за Куриерите за доставка на напитки на онлайн магазин www.PartyDrinks.BG са:


От Понеделник до Петък: от 10:00 до 20:00 часа.


Събота: от 10:00 до 14:00 часа.


Почивен ден за куриерите: Неделя и всеки национален празник на Република България.


4.5.   Доставката се извършва до предварително уточнен и посочен от Клиента адрес (жилищен или служебен) или до офис на куриерска фирма в съответното населено място.


4.6.   Цените за доставка на стоки и/или услуги са описани непосредствено преди приключване на Заявката, в зависимост от времевия диапазон за доставка и начина за плащане.


4.7.   Всяка Заявка е предварително застрахована от Търговеца, като застрахователните разходи са за сметка наТърговеца.


4.8.   Ако Клиентът не приеме Заявката на посочения от него адрес в посочения времеви диапазон и в тази хипотеза не направи необходимото за да получи Заявката впредварително уговорените с Търговеца срок и локация, Търговецът се освобождава от задължението да изпълни Заявката като в този случай цената на стоките, цената услугите, цената на доставката, както и административните и транспортни разходи остават дължими от страна на Клиента.


4.9. Доставка на Алкохолни Напитки се извършва към Клиент само ако същия е на възраст над 18 години, което той/тя доказва с документ за самоличност в момента на извършване на доставката от страна на Куриера. В случай, че лицето, което приема доставката не може да докаже, че е над 18 годишна възраст, Търговецът не осъществява предаването на стоката и се освобождава от задължението си да изпълни заявената Заявка като в този случай цената на стоката, както и всички административни и транспортни разходи са за сметка на Клиента.


4.10. В процеса на приемо-предаване на стоката Клиентът или трето лице приема стоките и/или услугите, подписва придружаващите ги документи и Заявката се счита за изпълнена. Трето лице може да бъде всяко физическо лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката и/или услугата и е на посочения за доставка от Клиента адресв потвърдения към Клиента времеви диапазон.


 


5. ЦЕНИ


5.1. Всички цени в www.PartyDrinks.BG са в български лева и включват ДДС.


5.2. Всички цени в www.PartyDrinks.BG се отнасят за конкретен артикул с посочено количество (единична бройка, стек или кашон), като във всеки артикул е посочено количеството от стоката, която се предлага за конкретната цена, като също така изрично изписана е и единичната цена за брой.


5.3. Цените, посочени в www.PartyDrinks.BG  не включват административните таксиза опаковане и транспортиране до адреса на Клиента, като в момента на финализиране на Заявката Клиента потвърждава към Търговеца административнитеи транспортни такси, които желае да заплати, в зависимост от набора от допълнителни услуги, които желае да ползва.


5.4. В случай, че стоките се изпращат извън територията на гр, София, Клиентът следва да заплати допълнителна транспортнатакса, свързани с транспортирането на стоката до посочения от Клиента адрес, които могат да включват цена на килограм, както и цена на километър, както и друга предварително обявена от Търговеца и потвърдена от Клиента цена.


5.5. Всички цени, които са потвърдени от страна на Клиента, независимо дали потвърждението е изпратено в процеса на заявяване на стоката или в процеса на плащане са дължимиот страна на Клиента към Търговеца.


5.6.   Цени, които не са обявени от страна на Търговеца и не са предварително потвърдени от страна на Клиента с електронната заявка или в процеса на извършване на електронното плащане не са дължими.


 


6. ПЛАЩАНЕ


6.1.   Плащането на Заявката може да се осъществи по пет различни начина в зависимост от жаланието на Клиента както следва:


-        „С кредитна или дебитна карта“ в момента на поръчката;


-        „Чрез акаунт в системата на Ипей (Epay.bg)“;


-        „В брой в каса на „ИзиПей“;


-        „С наложен платеж”, което представлява плащане в брой в момента на доставката;


-        „По банков път“ по сметка на Търговеца.


6.2.   Крайната сума за плащане се променяв зависимост от избрания от Клиента начин на плащане и в зависимост от допълнителни услуги заявени от Клиента, като във всички случаи крайната сума за плащане е предварително одобрена и потвърдена от Клиента.


6.3.   Цената на всяка поръчана от Клиента стока и/или услуга е предварително обявена в електронния магазин и Търговецът си запазва правото да прави промени в ценовата си политика, които промени по никакъв начин не могат да се отразяват на стоки и/или услуги, които са вече поръчани от страна на Клиента и потвърдени от страна на Търговеца.


7. ВАУЧЕРИ ЗА ОТСТЪПКА И ВАУЧЕРИ ЗА ПОДАРЪК (Електронни и на хартиен носител)


7.1.     Електронният ваучер и ваучера за подарък (независимо дали е в хартиен или на електронен вид) представляват уникален код, който съдържа поредица от символи, които служат на Клиента за зареждане на сметка. Електронния ваучер се предоставя на клиента на регистрирания от него имейл адрес или на друг изрично посочен и потвърден от Клиента имейл, а ваучер на хартиен носител се изпраща по пощата или чрез куриерна посочен от Клиента адрес.


7.2.     Преди да бъде генериран кода от страна на Търговеца и изпратен към Клиента чрез електронната поща или по куриер, ваучерът се заплаща от Клиента съгласно уточнените начини на плащане в т.6, с изключение на услугата плащане с „Наложен платеж“.


7.3.     Ваучерът може да бъдат предоставенна Клиента и безвъзмездно под форма на промоция от страна на Търговеца и в този случай той e безплатен за Клиента.


7.4.     Ваучерът може да бъде ползван и от Клиент различен от Клиента, който ги е закупил.


7.5.     Активирането на ваучера е когато кода от него се въведе от Клиента в Заявката непосредствено преди потвърждаването й.


 


8.  ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ


8.1.   Клиентът има правото на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 15 днислед получаване на стоката. Това право не касае закупени от електронния магазин услуги.


8.2.     Отказ от Договора може да се направи и пред куриера в момента на доставяне на стоката, ако стоката е доставена след предварително уточнения времеви диапазони това забавяне не е причинено от Клиента или причина за него е непреодолима сила или форсмажор.


8.3.   При отказ от Договора Клиентът е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид, с неотворена (неразпечатана) опаковка и със запазен етикет и бандерол (когато такъв има).


8.4.   В случай на отказ от Договора и в случай, че Клиентът вече е заплатил стоката му се възстановява предплатената сума за върнатата стока по посочена от Клиентабанкова сметка на негово име в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Не се възстановяват суми на Клиента, докато той не върне стоката в ненарушен търговски вид. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 8.1, отказът от Договора не произвежда действие. Не се възстановяват суми за закупени от Клиента услуги.


8.5.   Правото на отказ от Договора в случите, когато стоката е платена, не може да се упражни за храни и напитки, както и за закупени от Клиента услуги.


8.6.   Рекламация може да се направи само когато закупената стока не съответства на договореното между страните съгласноДоговора, като несъответствието в Договорамежду страните може да се изразява в:


8.8.1.       В момента на доставката Клиента констатира производствени дефекти на стоката;


8.6.1.       В момента на доставката Клиента контатира дефекти на опаковката на стоката, които дефекти са причинили дефект или повреда на съдържанието на стоката;


8.6.2.       В момента на доставката Клиента констатира липси в количеството на стоката;


8.6.3.       В момента на доставка Клиента установява, че е получил грешна стока, различна от поръчаната в Договора;


8.6.4.       В момента на доставката Клиента констатира повреда на стоката при транспортирането.


8.8.   Рекламация на стоката може да се предяви пред Търговеца на посочения имейл адрес info@PartyDrinks.BG, като едновременно с това Клиента трябва да върне стоката в 15-дневния срок съгласно т.8.1. и в оригиналната и неотворена опаковка.


8.9.   В случай на рекламация Клиента може да замени конкретния артикул за същия без дефекти или аналогиченартикулна поръчания или да предяви за връщане на стоката срещу възстановяване на вече платената сума касаеща доставената стока. Представител на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да се осъществи за съвсем друг артикул на цена равна или надвишаваща вече поръчания артикул, като в случай че цената надвишава цената на Заявката Клиентът доплаща разликата, а ако новия артикул е на цена по-ниска от платената от Клиента цена се възстановява разликата между цената на заменения и цената на новия артикул.


8.10.                Ако е наложителна рекламация, извън  случаите на фабричен дефект или повреди при транспорта връщането на стоката се осъществява при следните условия:


- Стоката е с отличен търговски вид (целостта на опаковката, капачката и етикета не са повредена, стоката не е отваряна, не е  надраскана, от нея не е консумирано).


- Стоката е със запазена оригинална опаковка, бандерол и етикет.


- Клиентът заплати транспортните разходите за осъществяването на рекламацията.


8.11.                Всички повреди, удари, счупвания и други физически щети по стоката е необходимо да бъдат докладвани незабавно на Търговеца в момента на приемане на стоката от Клиента, а в случай че това не е направено в момента на предаване на доставката, рекламация на такова основание не може да бъде направена.

АБОНИРАЙТЕ СЕ!

ПОЛУЧАВАЙТЕ НАШИТЕ АКТУАЛНИ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДИ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ!